กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

ประกาศรวมทั้งหมด [ เอกสารหมายเลข : 00219]
   
ประกาศเรื่อง :  สป.ในการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :  สป.ในการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 54,800.- บาท
บันทึกรายการเมื่อ : วันที่ 7 มี.ค. 2561  เวลา : 16:00:26 น.      จำนวนผู้อ่านประกาศแล้ว 50 ราย