กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

ประกาศรวมทั้งหมด [ เอกสารหมายเลข : 00209]
   
ประกาศเรื่อง :   ซื้อวัสดุการฝึกสอนดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :   ซื้อวัสดุการฝึกสอนดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 18,850.- บาท
บันทึกรายการเมื่อ : วันที่ 6 มี.ค. 2561  เวลา : 16:13:15 น.      จำนวนผู้อ่านประกาศแล้ว 64 ราย