คำลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพรลำดับที่ ๒๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ณพัฒ พรจรัญสกุล   
นักเรียนคำถวายพระพรลำดับที่ ๒๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก เกรียงไกร นิตยสุทธิ   
ผู้อำนวยการกอง ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๒๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.ต.หญิง ภัทรวดี ศรีพรหม   
นายสิบปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๒๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.อ.ชลิต สันติธรารักษ์   
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๒๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.จิรกฤต กมลสิริภักดิ์   
ชั้นปีที่ ๕


คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ
แสดงผล 23 หน้า  หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ต้องการ

 << < 3  4  5  6  7  > >>