คำลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.ทิวาทิพย์ ทับทิมทอง   
นายสิบควบคุมเครื่องจักคำนวน กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๗

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.ชาญสุนภ ภารา   
นายสิบปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๘

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ เชื้ออินทร์   
นายสิบปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๙

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.อนุสรณ์ รุ่นกลุ่ม   
เจ้าหน้าที่รักษาโปรแกรม กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๒๐

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.ชุติชัย วินิจชัยนันท์   
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ
แสดงผล 23 หน้า  หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ต้องการ

 << < 2  3  4  5  6  > >>